ساکادها

اگربهچشمانکسیکهسرگرمتماشاییکشیئیایکتصویراستنگاهکنیم،میبینیمکهچشماناوثابتنمیماند،بلکهمدامدرحالوارسیهستند . امااینوارسییکحرکتهموارومداومنیست،بلکهچشمهااندکیبیحرکتمیمانند،بعدبهمحلدیگریمیپرند،دوبارهبیحرکتمیمانند،واینکاربههمینشیوهادامهمییابد. 

ساکاددرزبانفرانسهبهمعنیجهشاست .تفکیکدیداری  درلکهزردبهحداکثرمیرسدوهرچهبهپیرامونشبکیهنزدیکترشویمازمیزانتیزبینیکاستهمیشود . حرکاتچشمدرجریانبازبینیتصویرامکانمیدهدکهقسمتهایمختلفتصویربرلکهزردمنعکسشوندوبهاینترتیببتوانیمتمامجزئیاتآنرامشاهدهکنیم . بهعلاوهتحقیقاتنشانمیدهدکهادراکفقطدرموقع  تثبیتچشممیتواندصورتگیردنهدراثنایحرکاتجهشیاگرمتندشوارباشد،ممکناسترویهرکلمهتثبیتداشتهباشیم،امامرورسادهمطلبممکناستتنهامستلزمیکیادوتثبیتدرهرجملهباشد

   مدتزمانیکهچشمبیحرکتمیماندتثبیت "خواندهمیشودوحرکتتقریبا"  آنیوسریعبیندوتثبیتراجهشیاساکاد" مینامند. تثبیتهایپیدرپیروییککلمهباهمجمعشدهوواحدیبهنامچشمدوختگیتشکیلمیدهد .

خوانندهورزیدهوقتیبامطلبآشنایامتونسادهایمانندداستانهایکودکانمواجهمیشودممکناستدرهرچندکلمهبهطورمتوسطیکتثبیتداشتهباشد،تثبیتهایحتیکمترازایندرمواردیدیدهمیشودکهخواننده  متن  رافقطبرایمروروآگاهیازلبمطلبمیخواند

مدتزمانتثبیتازکلمهایبهکلمهدیگرمتفاوتاست . تثبیتهایطولانیناشیازضرورتصرفزمانبیشتربرایپردازشکلماتیاستکهیاخوانندهباآنهاناآشناستیاموضوعمهمیدرآنهاعنوانمیشود .

تثبیتهایپایانجملهنیزمعمولا" طولانیترندواینحاکیازایناستکهخوانندهسرگرمنظمدهیبهاطلاعاتحاصلازکلجملهاست . دورههایتندخوانی براینمفهوماستوارندکهخوانندهبایدطوریآموزشدادهشودکهتثبیتهایکمتریداشتهباشدوباهرتثبیتچندکلمهیاعبارتکاملیراازنظربگذراند

/ 1 نظر / 65 بازدید
مجتبی برارزاده

[لبخند]لطفا منبع مطلبها به طور دقیق ذکر کنید