تست فصل چهارم

 

تستفصلچهارم

1-    وقتی  میگوییمبهنجارکسیاستکهبهانتظارهایمعقولومنطقیاجتماعپاسخمناسبمیدهد،کداممعناازبهنجارموردنظراست؟

الف- مطابقت با هنجار

ب- مطابقت با میانگین

ج- مطابقت با رفتار ضد اجتماعی

د- مطابقت با روشهای صحیح

2- کدامیکازگزینههایزیرازملاکهایبیماریروانی نیست؟

الف- غیرعادی بودن بر اساس مدل آماری

ب- خلق متغیر

ج- غیرعادی بودن بر اساس هنجار اجتماعی

د- رفتار ناسازگار

3- کدامیکازگزینههایزیردرمورداسترس نادرست است؟

الف- بطور طبیعی ،استرس را حوادث ناخوشایند از قبیل فشارهای روانی ناشی از کار و...... بوجود می آورند.

ب- فعالیتهای لذت بخش نیز می توانند از عوامل ایجادکننده استرس باشند.

ج- بطورکلی زندگی انسان بدون استرس دیگر زندگی نیست.

د- استرس از عواملی است که با سلامت و بیماری روانی رابطه غیرمستقیم دارد.

4- ناکامی :

الف- بر سر دو راهی ماندن و تصمیم گرفتن

ب- تحت فشارهای روانی سخت قرارگرفتن

ج- در برآوردن نیازهای خود به مانع برخوردن

د- در بین دو تمایل متضاد قرارگرفتن

5- اگرفردیقدکوتاهداشتهباشدوبخواهدیکبسکتبالیستشوددرصورتعدمموفقیتچهچیزیراتجربهکردهاست؟

الف- استرس

ب- ناکامی

ج- تعارض

د- رفتار ضد اجتماعی

6- مردیکهبینازدواجوترسازمسئولیتآنقرارداردباچهوضعیتیروبرواست؟

الف- ناکانی

ب- تعارض

ج- محرومیت

د- اختلال خلق

7- کدامیکازاعمالزیرمربوطبهشاخهپاراسمپاتیکاست؟

الف- افزایش ضربان قلب

ب- ذخیره کردن حداکثر در ماهیچه ها برای مقابله

ج- فعال شدن اعمال گوارشی

د- گشادشدن مردمک چشم

8- درارتباطباتعریفکدامگزینهآمدهاستکه: تمامرفتارهایسازگاری،کاهشدادناثراتفشارروانی،تحملفشارروانیاست؟

الف- رفتارآگاهانه

ب- رفتار مقابله ای

ج- رفتار هیجانی

د- رفتار خودکار

9- پاسخهایهیجانیوفیزیولوژیکدرمقابلفشارروانیغالباچگونهاند؟

الف- آگاهانه

ب- ناخواستنی

ج- خواستنی

د- ارادی

10- نامدیگراختلالهراسیچیست؟

الف- اضطراب فراگیر

ب- ترس مرضی

ج- وسواس

د- ترس بالینی

11- کدامگزینهدرموردوسواسفکری - عملی نادرست است؟

الف- فرد وسواسی افکار و اعمال وسواسی خود را منطقی میداند.

ب- فرد وسواسی احساس میکند که نمی تواند افکار و اعمال وسواسی را کنترل کند.

ج- در صورتی که گاهی دچار افکار سمج و تکراری شویم دچار وسواس فکری- عملی نیستیم.

د- شمردن،وارسی کردن،لمس کردن،شستن و نظم دادن از رفتار رایج وسواسی است.

12- شایعتریناختلالروانیکهتعدادافرادمبتلابهآنروزبهروزبیشترمیشود،کداماست؟

الف- اختلال خلقی دوقطبی

ب- اختلال افسردگی

ج- اسکیزوفرنی

د- وسواس فکری

13- باورهایغلطیهستندکهدرفردبیماروجودداردولیهیچگونهواقعیتخارجیندارند:

الف- هذیان

ب- توهمات

ج- شیدایی

د- افسردگی

14-کدامیکازگزینههایزیرازمشخصههایاصلیاختلالاسکیزوفرنینیست؟

الف- توهمات و هذیانها

ب- خلق آشفته

ج- هیجانهای نامناسب

د- هراس یا ترس مرضی

15- شروعبیماریاختلالاتشخصیتازچهدورهایاست؟

الف- معمولا در کودکی یا حداقل اوایل نوجوانی

ب- اغلب در بزرگسالی

ج- اغلب در نوجوانی

د- در همه دوره ها

16- افزایشمقاومتافراددرمقابلفشارهایروزمرهزندگیبوسیلهآگاهیبخشیدنبهافراد،چهنامیدهمیشود؟

الف- پیشگیری اولیه

ب- پیشگیری ثانویه

ج- پیشگیری ثالث

د- روانشناسی سلامت

17- عنصراصلیکهدرهرتعریفیازبهداشتروانیبیانمیشود،کداماست؟

الف- سلامت روانی

ب- بیماری روانی

ج- پیشگیری

د- درمان

18- درپیشگیریسطحدومازکدامنوعاقداماتدرمانیاستفادهمیشود؟

الف- گروه درمانی و خانواده درمانی

ب- رفتار درمانی و خانواده درمانی

ج- گروه درمانی و رفتار درمانی

د- همه موارد

19- کدامیکازگزینههایزیربیانگر « درمانرفتاری» میباشد؟

الف- مبتنی بر یک نوع صحبت درمانی می باشد.

ب- مراجع بینش لازم را نسبت به تواناییهای خود پیدا میکند.

ج- کوششهای مستقیم در حل مشکلات و مسائل رفتاری

د- کاهش و یا از بین بردن علامتهای همراه با اختلالهای روانی است.

20- بیشترینکاربردالکتروشوکدردرمانکدامنوعازاختلالاتمیباشد؟

الف- افسردگی

ب- اضطراب

ج- اختلالات خلقی

د- اختلالات شخصیتی

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید