# کودکان

آنچه به کودکان نباید گفت

 ۱- گذاشتناسمرویبچهها " لال " یا " بچهبد " اگرکودکانرانامهاییماننداحمقوتنبلو... بنامیدباورمیکنندکهدارایاینصفاتوخصوصیاتاست. بهعلتآسیبیکهبهکاربردنایننامهایمنفیبهشخصیتبچههاواردمیکنداعتمادبهنفساوازبینمیبرد. اگرکودکیبهصفت « زشت » نامیدهشود ممکناستازحضوردرجمعوبازیبادیگرانخودداریکنداگربگویید:‌ « کمرو» ازارتباطباهمسالانوبزرگترهاپرهیزمیکند. چهبایدگفت: باجملهایمثبتتوجهبچهرابهرفتاریمعطوفکنیدکهبایدتغییردهد. « ایناتاقنامرتبوبههمریختهاست ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید