# کودکان

آنچه به کودکان نباید گفت

 ۱- گذاشتناسمرویبچهها " لال " یا " بچهبد " اگرکودکانرانامهاییماننداحمقوتنبلو... بنامیدباورمیکنندکهدارایاینصفاتوخصوصیاتاست. بهعلتآسیبیکهبهکاربردنایننامهایمنفیبهشخصیتبچههاواردمیکنداعتمادبهنفساوازبینمیبرد. اگرکودکیبهصفت « زشت » نامیدهشود ممکناستازحضوردرجمعوبازیبادیگرانخودداریکنداگربگویید:‌ « کمرو» ازارتباطباهمسالانوبزرگترهاپرهیزمیکند. چهبایدگفت: باجملهایمثبتتوجهبچهرابهرفتاریمعطوفکنیدکهبایدتغییردهد. « ایناتاقنامرتبوبههمریختهاست ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

ساکادها

اگربهچشمانکسیکهسرگرمتماشاییکشیئیایکتصویراستنگاهکنیم،میبینیمکهچشماناوثابتنمیماند،بلکهمدامدرحالوارسیهستند . امااینوارسییکحرکتهموارومداومنیست،بلکهچشمهااندکیبیحرکتمیمانند،بعدبهمحلدیگریمیپرند،دوبارهبیحرکتمیمانند،واینکاربههمینشیوهادامهمییابد.  ساکاددرزبانفرانسهبهمعنیجهشاست .تفکیکدیداری  درلکهزردبهحداکثرمیرسدوهرچهبهپیرامونشبکیهنزدیکترشویمازمیزانتیزبینیکاستهمیشود . حرکاتچشمدرجریانبازبینیتصویرامکانمیدهدکهقسمتهایمختلفتصویربرلکهزردمنعکسشوندوبهاینترتیببتوانیمتمامجزئیاتآنرامشاهدهکنیم . بهعلاوهتحقیقاتنشانمیدهدکهادراکفقطدرموقع  تثبیتچشممیتواندصورتگیردنهدراثنایحرکاتجهشی. اگرمتندشوارباشد،ممکناسترویهرکلمهتثبیتداشتهباشیم،امامرورسادهمطلبممکناستتنهامستلزمیکیادوتثبیتدرهرجملهباشد .     مدتزمانیکهچشمبیحرکتمیماند " تثبیت "خواندهمیشودوحرکتتقریبا"  آنیوسریعبیندوتثبیترا " جهشیاساکاد" مینامند. تثبیتهایپیدرپیروییککلمهباهمجمعشدهوواحدیبهنامچشمدوختگیتشکیلمیدهد . خوانندهورزیدهوقتیبامطلبآشنایامتونسادهایمانندداستانهایکودکانمواجهمیشودممکناستدرهرچندکلمهبهطورمتوسطیکتثبیتداشتهباشد،تثبیتهایحتیکمترازایندرمواردیدیدهمیشودکهخواننده  متن  رافقطبرایمروروآگاهیازلبمطلبمیخواند .  مدتزمانتثبیتازکلمهایبهکلمهدیگرمتفاوتاست . تثبیتهایطولانیناشیازضرورتصرفزمانبیشتربرایپردازشکلماتیاستکهیاخوانندهباآنهاناآشناستیاموضوعمهمیدرآنهاعنوانمیشود . تثبیتهایپایانجملهنیزمعمولا" طولانیترندواینحاکیازایناستکهخوانندهسرگرمنظمدهیبهاطلاعاتحاصلازکلجملهاست . ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید