# ساکادها

ساکادها

اگربهچشمانکسیکهسرگرمتماشاییکشیئیایکتصویراستنگاهکنیم،میبینیمکهچشماناوثابتنمیماند،بلکهمدامدرحالوارسیهستند . امااینوارسییکحرکتهموارومداومنیست،بلکهچشمهااندکیبیحرکتمیمانند،بعدبهمحلدیگریمیپرند،دوبارهبیحرکتمیمانند،واینکاربههمینشیوهادامهمییابد.  ساکاددرزبانفرانسهبهمعنیجهشاست .تفکیکدیداری  درلکهزردبهحداکثرمیرسدوهرچهبهپیرامونشبکیهنزدیکترشویمازمیزانتیزبینیکاستهمیشود . حرکاتچشمدرجریانبازبینیتصویرامکانمیدهدکهقسمتهایمختلفتصویربرلکهزردمنعکسشوندوبهاینترتیببتوانیمتمامجزئیاتآنرامشاهدهکنیم . بهعلاوهتحقیقاتنشانمیدهدکهادراکفقطدرموقع  تثبیتچشممیتواندصورتگیردنهدراثنایحرکاتجهشی. اگرمتندشوارباشد،ممکناسترویهرکلمهتثبیتداشتهباشیم،امامرورسادهمطلبممکناستتنهامستلزمیکیادوتثبیتدرهرجملهباشد .     مدتزمانیکهچشمبیحرکتمیماند " تثبیت "خواندهمیشودوحرکتتقریبا"  آنیوسریعبیندوتثبیترا " جهشیاساکاد" مینامند. تثبیتهایپیدرپیروییککلمهباهمجمعشدهوواحدیبهنامچشمدوختگیتشکیلمیدهد . خوانندهورزیدهوقتیبامطلبآشنایامتونسادهایمانندداستانهایکودکانمواجهمیشودممکناستدرهرچندکلمهبهطورمتوسطیکتثبیتداشتهباشد،تثبیتهایحتیکمترازایندرمواردیدیدهمیشودکهخواننده  متن  رافقطبرایمروروآگاهیازلبمطلبمیخواند .  مدتزمانتثبیتازکلمهایبهکلمهدیگرمتفاوتاست . تثبیتهایطولانیناشیازضرورتصرفزمانبیشتربرایپردازشکلماتیاستکهیاخوانندهباآنهاناآشناستیاموضوعمهمیدرآنهاعنوانمیشود . تثبیتهایپایانجملهنیزمعمولا" طولانیترندواینحاکیازایناستکهخوانندهسرگرمنظمدهیبهاطلاعاتحاصلازکلجملهاست . ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 65 بازدید