# روانشناسان

راجرز (1902-1987)

 ›› کارلراجرز    1902 - 1987 «برایمنهیچچیزباارزش‌ترازتجربهنیست. محکومعیاردرستیهرچیزبرایمن،تجربهشخصیخودمناست. نهایده‌هایکساندیگرونهحتی هیچیکازایده‌هایخودم،معتبرترازتجربیاتمنیستند. اینتجربیاتاستکهبایدبارهاوبارهابهآنرجوعکنمتابهتقریبنزدیکتریازحقیقتدستیابم. تنهابهاینترتیباستکهآنحقیقتجزئیازوجودممی‌شود.»  کارلراجرزدر 8 ژانویه 1902 درایلینویز (آمریکا) بهدنیاآمدودر 4 فوریه 1987 درگذشت. معروفیتاوبیشتربهخاطرکارهایزیراست: رویکردغیرمستقیماوبرایدرمانتحتعنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید