# تست

تست فصل چهارم

  تستفصلچهارم 1-    وقتی  میگوییمبهنجارکسیاستکهبهانتظارهایمعقولومنطقیاجتماعپاسخمناسبمیدهد،کداممعناازبهنجارموردنظراست؟ الف- مطابقت با هنجار ب- مطابقت با میانگین ج- مطابقت با رفتار ضد اجتماعی د- مطابقت با روشهای صحیح 2- کدامیکازگزینههایزیرازملاکهایبیماریروانی نیست؟ الف- غیرعادی بودن بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید