تست فصل اول


۱ـ درستی و نادرستی یک علم تجربی در گرو کدام مورد می باشد ؟
الف- داوری تجربی
ب- اندیشه عقلانی
ج- تبیین منطقی
د- بصیرت درونی
2. یک ادعای طرح شده در چه صورتی علمی است ؟
الف- هر نوع ادعائی را می توان به روش تجربی مورد بررسی و قضاوت قرار داد .
ب- ادعائی که قابلیت فرضیه علمی شدن را داشته باشد .
ج- ادعائی که با منطق اولیه ذهن انسان در تعارض نباشد .
د- هر نوع ادعائی را می توان به روش عقلی مورد بررسی و قضاوت قرار داد.
3. کدامیک از گزینه های زیر موضوع روانشناسی می تواند قرار بگیرد :
الف- فلانی ، چگونه آدمی است ؟
ب- علت اضطراب فلانی چیست ؟
ج- فلانی ، چرا آدم بدی است ؟
د- علت خوبی فلانی چیست ؟
4. کدامیک ازگزینه‌های زیر بترتیب بیانگر مفهوم دوجمله زیراست؟«انسان قدرت یادگیری دارد».«انسان چگونه مطالب را یاد می‌گیرد».
الف- توصیف – کنترل
ب- پیشبینی – کنترل
ج- پیشبینی – تبیین
د- توصیف – تبیین
5. هنگام پاسخ دادن به سؤال «اگر میزان زیادی پول پیدا می کردی با آن چه می کردی ؟» چشمان فررد به کدام سمت حرکت می کند و او با استفاده از کدام قسمت مغز خود پاسخ می دهد ؟
الف- سمت راست – قسمت راست
ب- سمت راست – قسمت چپ
ج- سمت چپ – قسمت راست
د- سمت چپ – قسمت چپ
6. اگر اعداد 2 و 5 و 6 و 7 را به سرعت و بدون برگشت برای یک فرد بخوانیم و سپس از او بخواهیم که آنها را تکرار کند ، با توجه به مفروضات کدام رویکرد در روانشناسی چنین آزمایشی را ترتیب داده ایم ؟
الف- رویکرد شناختی
ب-رویکرد رفتاری
ج- رویکرد روانکاوی
د- پدیدار شناختی
7. کدامیک از گزینه های زیر از مفاهیم و مسائل بکار برده در رویکرد شناختی نمی باشد ؟
الف- حل مسئله
ب- شیوه یادآوری
ج- مفهوم سازی
د- تجارب فردی
8. بر اساس رویکرد روانکاوی آنچه از سطح هشیار به سطح ناهشیار ذهن ارائه می شود خود را :
الف- فقط به صورت مشکلات هیجانی و نشانه های بیماری روانی نشان می دهد .
ب- هم به صورت رفتارهای مورد پذیرش جامعه و هم برعکس آن نشان می دهد .
ج- به صورت رفتار منحصر به فرد و ویژه در افراد نشان می دهد .
د- هم به صورت رفتارهای منحصر به فرد و هم به صورت رفتارهای تعمیم یافته نشان می دهد .
9. کدامیک از رویکردهای زیر افراد را از بیرون نگاه نمی کنند ؟
الف- شناختی
ب- رفتاری
ج- روانکاوی
د- پدیدار شناختی
10. کدام رویکرد در روانشناختی ، روشهای علمی مر سوم را به تنهایی قادر به کشف پیچیدگی های رفتاری انسان نمی داند ؟
الف- زیست شناختی
ب- رفتاری
ج- پدیدار شناختی
د- شناختی
11. کدامیک از روشهای زیر هم در مطالعات توصیفی و هم در مطالعات همبستگی بکار می رود ؟
الف- مطالعه موردی
ب- زمینه یابی
ج- مشاهده طبیعی
د- مطالعات آزمایشی
12. اگر بخواهیم بدانیم که از بین دو کالا، خریداران کدام کالا را ترجیح می دهند ، از چه روشی استفاده می کنیم؟
الف- مطالعه زمینه یابی
ب- مطالعه موردی
ج- مشاهده طبیعی
د- مطالعات همبستگی
13. مقایسه «سوگیری» در زمینه یابی و مشاهده طبیعی چگونه است ؟
الف- در اولی سوگیری پاسخ دهندگان و در دومی سوگیری مشاهده کننده مطرح است .
ب- در اولی سوگیری مصاحبه کننده مطرح است و در دومی سوگیری مشاهده شونده .
ج- در اولی و دومی سوگیری محقق مطرح است .
د- در اولی سوگیری محقق مطرح است و در دومی سوگیری مطرح نیست .
14. چه رابط ای بین متغیرها در این جمله وجو دارد ؟ «هر چقدر کتابی کهنه تر باشد ، قیمت آن کاهش می یابد».
الف- همبستگی منفی
ب- همبستگی مثبت
ج- همبستگی صفر
د- همبستگی ندارد
15. «اثر دستکاری یک متغیردر متغیر دیگر مشاهده و اندازه گیری می شود.» در این جمله متغیر دومی چه نوع متغیری لست ؟
الف- مستقل
ب- وابسته
ج- کنترل شده
د- با این اطلاعات نمی توان پاسخ داد.
16. در مطالعات آزمایشی ، اگر گروه کنترل نتایج بهتری به دست بیاورند می گوییم :
الف- فرضیه ما اثبات شده
ب- فرضیه ما به مرحله قطعیت نرسیده است .
ج- فرضیه ما رد شده است .
د- فرضیه ما در مرز اثبات شدن است .
17. در بررسی های همبستگی ، صرفاً کدام گزینه مورد نظر می باشد ؟
الف- علی و معلولی
ب- اندازه گیری
ج-تحقیقات بنیادی
د- همزمانی
18. توجه به جنبه های عقلانی ، جسمانی ، هیجانی . اخلاقی در رشد نشانگر کدامیک از حوزه های اصلی در تحقیقات محض روانشناسی می باشد ؟
الف- شناختی
ب- رشدی
ج- اجتماعی
د- تفاوتهای فردی
19. کدامیک از روانشناسان تلاش دارند تا اصول ، قوانین و یافته های روانشناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهند ؟
الف- روانشناسان آموزشگاهی
ب- روانشناسان تربیتی
ج- روانشناسان بالینی
د- روانشناسان صنعتی
20. روانشناسان بالینی:
الف- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله رفتار درمانی آنها را درمان می کنند .
ب- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله دارو درمانی آنها را درمان می کنند.
ج – اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله روان درمانی آنها را درمان می کنند.
د – اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله شناخت درمانی آنها را درمان می کنند.

/ 1 نظر / 16 بازدید
علی

خیلی متشکر و ممنون ... ولی میشه لطف کنید جواب هاش رو هم بذارید؟