مشکلات روانی صرع (epilepsy)

                                                      مشکلات روانی صرع (epilepsy)تعریف صرععبارتست از اختلال یا از بین رفتن موقتی هشیاری که به‌صورت ناگهانی رخ می‏دهد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

دانستنیهای هیپنوتیزم (شبکه رشد)

·  دانستنیهایهیپنوتیزم بهترین راه کشف بازتابها و واکنش‌های افراد  هیپنوتیزم است، به محض کشف علت از طریق هیپنوتیزم ، بازتابهایشرطی شکسته می‌شود و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید

ساکادها

اگربهچشمانکسیکهسرگرمتماشاییکشیئیایکتصویراستنگاهکنیم،میبینیمکهچشماناوثابتنمیماند،بلکهمدامدرحالوارسیهستند . امااینوارسییکحرکتهموارومداومنیست،بلکهچشمهااندکیبیحرکتمیمانند،بعدبهمحلدیگریمیپرند،دوبارهبیحرکتمیمانند،واینکاربههمینشیوهادامهمییابد.  ساکاددرزبانفرانسهبهمعنیجهشاست .تفکیکدیداری  درلکهزردبهحداکثرمیرسدوهرچهبهپیرامونشبکیهنزدیکترشویمازمیزانتیزبینیکاستهمیشود . حرکاتچشمدرجریانبازبینیتصویرامکانمیدهدکهقسمتهایمختلفتصویربرلکهزردمنعکسشوندوبهاینترتیببتوانیمتمامجزئیاتآنرامشاهدهکنیم . بهعلاوهتحقیقاتنشانمیدهدکهادراکفقطدرموقع  تثبیتچشممیتواندصورتگیردنهدراثنایحرکاتجهشی. اگرمتندشوارباشد،ممکناسترویهرکلمهتثبیتداشتهباشیم،امامرورسادهمطلبممکناستتنهامستلزمیکیادوتثبیتدرهرجملهباشد .     مدتزمانیکهچشمبیحرکتمیماند " تثبیت "خواندهمیشودوحرکتتقریبا"  آنیوسریعبیندوتثبیترا " جهشیاساکاد" مینامند. تثبیتهایپیدرپیروییککلمهباهمجمعشدهوواحدیبهنامچشمدوختگیتشکیلمیدهد . خوانندهورزیدهوقتیبامطلبآشنایامتونسادهایمانندداستانهایکودکانمواجهمیشودممکناستدرهرچندکلمهبهطورمتوسطیکتثبیتداشتهباشد،تثبیتهایحتیکمترازایندرمواردیدیدهمیشودکهخواننده  متن  رافقطبرایمروروآگاهیازلبمطلبمیخواند .  مدتزمانتثبیتازکلمهایبهکلمهدیگرمتفاوتاست . تثبیتهایطولانیناشیازضرورتصرفزمانبیشتربرایپردازشکلماتیاستکهیاخوانندهباآنهاناآشناستیاموضوعمهمیدرآنهاعنوانمیشود . تثبیتهایپایانجملهنیزمعمولا" طولانیترندواینحاکیازایناستکهخوانندهسرگرمنظمدهیبهاطلاعاتحاصلازکلجملهاست . ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
9 پست
اسفند 86
4 پست
دی 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
اطلاعیه
5 پست
زبان
4 پست
حافظه
2 پست
هویت
1 پست
کودکان
2 پست
تست
5 پست
خلاقیت
1 پست
صرع
1 پست
ساکادها
1 پست