آنچه به کودکان نباید گفت

 ۱- گذاشتناسمرویبچهها " لال " یا " بچهبد " اگرکودکانرانامهاییماننداحمقوتنبلو... بنامیدباورمیکنندکهدارایاینصفاتوخصوصیاتاست. بهعلتآسیبیکهبهکاربردنایننامهایمنفیبهشخصیتبچههاواردمیکنداعتمادبهنفساوازبینمیبرد. اگرکودکیبهصفت « زشت » نامیدهشود ممکناستازحضوردرجمعوبازیبادیگرانخودداریکنداگربگویید:‌ « کمرو» ازارتباطباهمسالانوبزرگترهاپرهیزمیکند. چهبایدگفت: باجملهایمثبتتوجهبچهرابهرفتاریمعطوفکنیدکهبایدتغییردهد. « ایناتاقنامرتبوبههمریختهاست ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید

راجرز (1902-1987)

 ›› کارلراجرز    1902 - 1987 «برایمنهیچچیزباارزش‌ترازتجربهنیست. محکومعیاردرستیهرچیزبرایمن،تجربهشخصیخودمناست. نهایده‌هایکساندیگرونهحتی هیچیکازایده‌هایخودم،معتبرترازتجربیاتمنیستند. اینتجربیاتاستکهبایدبارهاوبارهابهآنرجوعکنمتابهتقریبنزدیکتریازحقیقتدستیابم. تنهابهاینترتیباستکهآنحقیقتجزئیازوجودممی‌شود.»  کارلراجرزدر 8 ژانویه 1902 درایلینویز (آمریکا) بهدنیاآمدودر 4 فوریه 1987 درگذشت. معروفیتاوبیشتربهخاطرکارهایزیراست: رویکردغیرمستقیماوبرایدرمانتحتعنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

تست فصل چهارم

  تستفصلچهارم 1-    وقتی  میگوییمبهنجارکسیاستکهبهانتظارهایمعقولومنطقیاجتماعپاسخمناسبمیدهد،کداممعناازبهنجارموردنظراست؟ الف- مطابقت با هنجار ب- مطابقت با میانگین ج- مطابقت با رفتار ضد اجتماعی د- مطابقت با روشهای صحیح 2- کدامیکازگزینههایزیرازملاکهایبیماریروانی نیست؟ الف- غیرعادی بودن بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
9 پست
اسفند 86
4 پست
دی 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
اطلاعیه
5 پست
زبان
4 پست
حافظه
2 پست
هویت
1 پست
کودکان
2 پست
تست
5 پست
خلاقیت
1 پست
صرع
1 پست
ساکادها
1 پست