وقتی دیگران آزارتان می دهند یا نا امیدتان می کنند معنایش چیست؟

آیاتابهحالاینسوالراازخودپرسیدهای وقتی دیگران آزارتان می دهند یا ناامیدتان می کنند معنایش چیست؟ هرچهبیشترازروزهایعمرموتجربیاتممیگذردبیشتربهایننکتهایمانمیآورمکه: دلیلاینکهگهگاهمردممارامیآزارندایناستکهروحآنهاتوجهالهیودعایخیرمارامیجوید. اگربرایآنهابرکتوآمرزشبطلبیم،اززندگیمانبیرونمیروندوخیروصلاحشانرادرجاییدیگرمییابندودیگرماراآزارنمیدهند.
/ 0 نظر / 7 بازدید
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
9 پست
اسفند 86
4 پست
دی 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
اطلاعیه
5 پست
زبان
4 پست
حافظه
2 پست
هویت
1 پست
کودکان
2 پست
تست
5 پست
خلاقیت
1 پست
صرع
1 پست
ساکادها
1 پست