راجرز (1902-1987)

 ›› کارلراجرز    1902 - 1987

«برایمنهیچچیزباارزش‌ترازتجربهنیست. محکومعیاردرستیهرچیزبرایمن،تجربهشخصیخودمناست. نهایده‌هایکساندیگرونهحتی هیچیکازایده‌هایخودم،معتبرترازتجربیاتمنیستند. اینتجربیاتاستکهبایدبارهاوبارهابهآنرجوعکنمتابهتقریبنزدیکتریازحقیقتدستیابم. تنهابهاینترتیباستکهآنحقیقتجزئیازوجودممی‌شود.» 

کارلراجرزدر 8 ژانویه 1902 درایلینویز (آمریکا) بهدنیاآمدودر 4 فوریه 1987 درگذشت. معروفیتاوبیشتربهخاطرکارهایزیراست:

  • رویکردغیرمستقیماوبرایدرمانتحتعنوان «درمانبیمارمحور»
  • ارائهمفهوم «گرایشواقعی‌سازی»
  • ارائهمفهوم «فردباکارکردکامل»

کارلراجرزپسازاخذدرجهدکتریدرسال 1931 ازدانشگاهکلمبیا،چندسالبهکاردانشگاهیدردانشگاه‌هایایالتیاوهایو،شیکاگووویسکانسینپرداخت. درخلالاینسال‌هابودکهراجرزروشدرمانیخاصخودرابهوجودآورد. اینروشدرابتدا «درمانغیرمستقیم» خواندهمی‌شد. اینرویکردکهدرآندرمانگردرنقشیکتسهیلکنندهظاهرمی‌شدتایکهدایتگر،سرانجامبهنامدرمانبیمارمحورمعروفشد. راجرزپسازاختلافنظرهاییکهدردانشکدهروان‌شناسیدانشگاهویسکانسینپیشآمد،بهمرکزمطالعاترفتاریپیوستوسرانجامبههمراهبرخیهمکارانشدرآنجا،مرکزمطالعاتفرد 
(CSP)
راتأسیسکرد. کارلراجرزتازمانمرگشدر 1987 بهکارهایشدرزمینهدرمانبیمارمحورادامهداد. تأکیدکارلراجرزبرتوانائی‌هایبالقوهانسان،تأثیرمهمیهمبرروان‌شناسیوهمبرآموزشداشتهاست. علاوهبرآن،بهعقیدهخیلی‌هاراجرزتأثیرگذارترینروان‌شناسقرنبیستمبودهاست.

کارلراجرزدرسال 1946 بهعنوانرئیسانجمنروان‌شناسیآمریکا ( APA ) انتخابگردید. اودرسال 1987 نامزددریافتجایزهصلحنوبلشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید