تست فصل دوم۱ـبه طور کلی در روانشناسی رشد ،کدام مراحل از مراحل زندگی انسان بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است؟
الف ـ قبل از تولد و نوزادی
ب ـ نوجوانی و جوانی
ج ـ کودکی و نوجوانی
د ـ کودکی و پیری

2ـ کدامیک از گزینه های زیر در مورد رسش صحیح نیست؟
الف ـ رسش تغییرات متوالی است که در سنین مختلف رخ می دهد.
ب ـ رسش تحت تآثیر یادگیری قرار دارد.
ج ـ رسش مبتنی بر یک نقشه ژنتیکی است و انسان آن را از محیط کسب میکند.
د ـ رسش به معنای آمادگی زیستی است و از پیش تعیین شده است.

3ـ کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟
الف ـ تغییرات روانشناختی انسان تحت تأثیر یادگیری است .
ب ـ تغییرات روانشناسی انسان تحت تأثیر یادگیری و رسش ایجاد می شود.
ج ـ تغییرات زیستی انسان تحت تأثیر تغییرات روانشناختی است .
د ـ تغییرات روانشناختی انسان تحت تأثیر تغییرات زیست شناختی مغز است.

4ـ کدام گزینه بیانگر مفهوم یادگیری نیست؟
الف ـ در اثر تجربه وتخت تأثیر شرایط محیطی ایجاد می شود.
ب ـ از طریق مشاهده رفتار دیگران ایجاد می شود.
ج ـ آمادگی طبیعی است و در اثر کسب مهارت ایجاد می شود.
د ـ از طزیق رفتار متقابل با دیگران کسب می شود.

5 ـ برای توصیف رشد باید به چه چیزی توجه کرد ؟
الف ـ الگوهای فردی که از محیط کسب شده و الگوهای ژنتیکی عمومی
ب ـ ویژگیهای خصوصی و فردی
ج ـ محیطی که فرد در آن محیط رشد میکند.
د ـ آمادگی زیستی افراد

6ـکدامیک از موارد زیر بیانگر توصیـف رشـد بعنوان یکی از اهداف روانشناسان رشد می باشد؟
الف ـ علت تشابهات و تفاوتهای افراد چیست؟
ب ـ به حداکثر رساندن رشد در انسانها
ج ـ بکارگیری نتایج مطالعات در جهت رشد مثبت انسان
د ـ مشاهده رفتار انسان در سنین مختلف

7ـ بهینه سازی رشد به خصوص در ارتباط با کودکان ونوجوانانی است که :
الف ـ توانائی یادگیری بالائی بدست آورده اند.
ب ـ شرایط استثنائی به لحاظ رشد شناختی دارند.
ج ـ پیوستگی و تداوم رشد را از دست داده اند.
د ـ دچار نارسائی در رشد شده اند.

8ـ ثابت بودن اصـل تغییـر به چه معناست؟
الف ـ یعنی در بعضی از سنین تغییرات رشدی وجود ندارد.
ب ـ یعنی رشد طی مراحل مختلف و مداوم صورت می گیرد.
ج ـ علائق و آرزوها در بزرگسالان ثابت میماند.
د ـ یعنی انسان همیشه در حال تغییر است.

9ـ کدامیک از گزینه ها بیانگر مرحله دوم کودکی می باشد ؟
الف ـ 12 تا 16 سالگی
ب – 1 تا 3 سالگی
ج ـ 2 تا 6 سالگی
د ـ 6 تا 12 سالگی

10ـ صمیمیت و همـکاری کدامیک از جنبه های رشد می باشد؟
الف ـ رشد اجتماعی
ب ـ رشد شناختی
ج ـ رشد جسمانی
د ـ رشد روحی

11ـ بر اساس نظر پیاژه ، کودکان در چه سنینی از از نمـادها برای درک محیط پیرامون خود استفاده می کنند ؟
الف ـ 2 تا 7 سالگی
ب ـ 7 تا 11سالگی
ج ـ 11 سالگی به بعد
د ـ تولد تا 2 سالگی

12 ـ بر اساس نظر پیاژه، کودکان در این دوره می توانند بر روی تفکر خود فکـر کنند؟
الف ـ حسی ـ حرکتی
ب ـ پیش عملیاتی
ج ـ عملیات عینی
د ـ عملیات ذهنی

13 ـ در دوره نوجوانی فعالیت کدام هورمونها به ترتیب در دختران و پسران افزلیش می یابد؟
الف – پروژسترئن ـ استروژن
ب ـ استروژن ـ پروژسترون
ج ـ تستوسترون ـ استروژن
د ـ پروژسترون ـ تستوسترون

14ـدر جریان رشد ناگهانی نوجوان نیاز به کدامیک از فلزات زیر ،برای رشد استخوانها و ماهیچه ها 50 در صد بیش از دو سال قبل از آن است ؟
الف ـ کلسیم آهن روی
ب ـ کلسیم آهن منگنز
ج ـ آهن روی سدیم
د ـ روی سدیم منگنز

15ـ کودکان در چه مرحله ای از استدلال استقرائی بیشتر استفاده می کنند؟
الف ـ 5 تا 7 سالگی
ب ـ 7 تا 11 سالگی
ج ـ 11 تا 13 سالگی
د ـ 13 تا 15 سالگی

16 ـ کدامیک از گزینه های زیر در مورد دوره نوجوانی صحیح نیست ؟
الف – نوجوان خود را در حاشیه امن میداند.
ب – نوجوان خود را قهرمان ورزشی و یا هنرمند معروف تصور میکند.
ج – درون نگری و خود مرکزی خودآگاهی او را بیشتر میکند.
د ـ نوجوانان از بلوغ دیررس رنج می برند.

17 ـ برای اینکه نوجوان به مرحله مافوق قراردادی در استدلال اخلاقی برسد می بایستی به کدام مورد دسترسی پیدا کرده باشد؟
الف ـ رشد اجتماعی
ب ـ رشد شناختی
ج –0 رشد عاطفی
د ـ رشد جسمانی

18ـ فشارهای گروهی همسالان چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی تا چه سنینی افزایش پیدا می کند و سپس از فشار آن کاسته می شود؟
الف – 14 تا 15 سالگی
ب – 15 تا 16 سالگی
ج ـ 16 تا 17 سالگی
دـ 17 تا 18 سالگی

19 ـ اینکه دختران به روابط انسانی و احساس همدردی و مراقبت از دیگران بیشتر از پسران اهمیت میدهند ،نشانه چیست؟
الف ـ رشد اخلاقی پایینتر
ب ـ رشد اخلاقی بالاتر
ج ـ رشد عاطفی بیشتر
د – رشدعاطفی کمتر

20 ـ مهمترین ویژگی رشدروانی ـ اجتماعی در دوره نوجوانی کدام است ؟
الف ـ تفکر فرضیه سازی
ب ـ استدلال اخلاقی ما فوق قراردادی
ج ـ تفکر عینی
د ـ دستیابی به هویت خود

/ 0 نظر / 48 بازدید