وقتی دیگران آزارتان می دهند یا نا امیدتان می کنند معنایش چیست؟

آیاتابهحالاینسوالراازخودپرسیدهای وقتی دیگران آزارتان می دهند یا ناامیدتان می کنند معنایش چیست؟

هرچهبیشترازروزهایعمرموتجربیاتممیگذردبیشتربهایننکتهایمانمیآورمکه: دلیلاینکهگهگاهمردممارامیآزارندایناستکهروحآنهاتوجهالهیودعایخیرمارامیجوید. اگربرایآنهابرکتوآمرزشبطلبیم،اززندگیمانبیرونمیروندوخیروصلاحشانرادرجاییدیگرمییابندودیگرماراآزارنمیدهند.

/ 0 نظر / 20 بازدید