تست ـ فصل دوم

۱.کدامیک از گزینه های زیر در مورد مفهوم رسش صحیح نیست ؟
الف- رسش تغییرات متوالی است که در سنین مختلف رخ می دهد .
ب- رسش تحت تاثیر یادگیری قرار دارد .
ج- رسش مبتنی بر یک نقشه ژنتیکی است و انسان آن را محیط کسب می کند .
د- رسش به معنی آمادگی زیستی است و از پیش تعیین شده است .

2.کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟
الف- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری است .
ب- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری و رسش ایجاد می شود .
ج- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر تغییرات زیست شناختی مغز است .
د- تغییرات زیست انسان تحت تاثیر تغییرات روان شناختی است .

3.برای توصیف رشد به چه چیزی باید توجه کرد ؟
الف- الگوهای فردی که از محیط کسب شده و الگوهای ژنتیکی عمومی
ب- ویژگیهای خصوصی و فردی
ج- محیطی که فرد در آن محیط رشد می کند
د- آمادگی زیستی افراد

4.بهینه سازی رشد در کدامیک از مقاطع سنی کاربرد بیشتری دارد ؟
الف- کودکی
ب- کودکی و بزرگسالی
ج- نوجوانی و بزرگسالی
د-کودکی و نوجوانی

5.منظور از کودک نوپا کدام دوره سنی است ؟
الف- 2 تا 6 سالگی
ب- 1 تا 3 سالگی
ج- 2 تا 4 سالگی
د- 1 تا 5 سالگی

6.بر اساس نظریه شناختی پیاژه کودکان دراین دوره متوجه می شوند که اشیاء علی رغم تغییرات ظاهری همان اشیاء هستند ؟
الف- حسی – حرکتی
ب- پیش عملیاتی
ج- عملیات عینی
د- عملیات ذهنی

7.کودک در چه سنی اولین لغات با معنی را تلفظ می کند ؟
الف- حدود 1 سالگی
ب- حدود 2 سالگی
ج- حدود 3 سالگی
د- حدود 5/3 سالگی

8.کدام گزینه بیانگر مفهوم یادگیری نیست ؟
الف- در اثر تجربه و تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد می شود .
ب- از طریق مشاهده رفتار دیگران ایجاد می شود .
ج- آمادگی طبیعی است و در اثر کسب مهارت ایجاد می شود.
د- از طریق رفتار متقابل با دیگران کسب می شود .

9.کدامیک از گزینه های زیر از اهداف روانشناسان رشد در مطالعاتشان نیست ؟
الف- تبیین رشد
ب- پیش بینی رشد
ج- بهینه سازی رشد
د- توصیف رشد

10.تعیین چگونگی رشد انسان در طول زمان مربوط به کدامیک از اهداف عمده روانشناسان رشد است؟
الف- توصیف رشد
ب- بهینه سازی رشد
ج- تبیین رشد
د- کنترل رشد

11.اگر فردی در 10 سالگی به بلوغ برسد ، او را در کدام مرحله رشد قرار می دهیم ؟
الف-کودکی اول
ب- کودکی دوم
ج- نوجوانی
د- جوانی

12.اینکه میگوییم«متخصصان رشدرا به جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی و آنرا مطالعه می کنند»دلالت برکدامیک ازگزینه‌های زیر دارد؟
الف- انعطاف پذیری رشد
ب- کل گرا بودن فرآیند رشد
ج- پیوسته و مرحله ای بودن رشد
د- تحت تاثیر فرهنگ قرار گرفتن رشد

13.متخصصان رشد به چه دلیلی نمی توانند رشد انسان را با هم توصیف و تبیین کنند ؟
الف- مرحله ای بودن رشد انسان
ب- تجربی نبودن رشد انسان
ج- پیچیدگی رشد انسان
د- عدم وجود روشهای مناسب

14.کدامیک از گزینه های زیر در نظریه رشد پیاژه نیامده است ؟
الف- بحران
ب- ساختار شناختی
ج- تفکر کودکان
د- سازگاری

15. طبق نظر پیاژه در کدام دوره « خود مرکز بین» هستند . یعنی تصور می کنند که دیگران نیز دنیا را مانند آنها می بینند ؟
الف- حسی – حرکتی
ب- پیش عملیاتی
ج- عملیات عینی
د-عملیات ذهنی

16. طبق نظر ادیکسون :
الف- رشد را تا مرحله نوجوانی بررسی می کند .
ب- هوش به انسان کمک می کند تا خود را با محیط سازگار کند .
ج- ساختارهای شناختی در سنین مختلف شکل های مختلف دارد .
د- موفقیت در حل بحران هر مرحله در مراحل بعدی مؤثر است .

17. آخرین قسمت بدن که در دوره بلوغ رشد می کند :
الف- پاها
ب- انگشتان پا
ج- ساق پا
د- بالا تنه

18. مهمترین توانایی که در سطح شناختی برای نوجوان بدست می آید کدام است ؟
الف- تفکر درباره جهام
ب- تفکر درباره تفکر
ج- قدرت پردازش اطلاعات
د- استدلال اخلاقی

19. در میان تمام تحولات جسمانی ، شناختی و اجتماعی ، آنچه از اهمیت بالایی در دوران نوجوانی برخوردار است کدام است ؟
الف- تفکر عینی و تجربی
ب- تفکر فرضیه سازی
ج- استدلال قیاسی
د- دسترسی به مفهوم خود

20. فشارهای گروههای همسالان چه درجهت مثبت وچه درجهت منفی تاچه سنینی افزایش می‌یابد و سپس از فشار آن کاسته می‌شود؟
الف- 14 تا 15 سالگی
ب- 15 تا 16 سالگی
ج- 16 تا 17 سالگی
د- 17 تا 18 سالگی

/ 1 نظر / 19 بازدید
فامه رضايی

سلام چرا تست ها عوض نمی شود . با تشکر فراوان به خاطر اين مطالب . فاطمه