نمونه تست های کتاب روانشناسی

"تست های فصل اول کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه"

۱ـ درستی و نادرستی یک علم تجربی در گرو کدام مورد می باشد ؟
الف- داوری تجربی
ب- اندیشه عقلانی 
ج- تبیین منطقی
د- بصیرت درونی
2. یک ادعای طرح شده در چه صورتی علمی است ؟
الف- هر نوع ادعائی را می توان به روش تجربی مورد بررسی و قضاوت قرار داد .
ب- ادعائی که قابلیت فرضیه علمی شدن را داشته باشد .
ج- ادعائی که با منطق اولیه ذهن انسان در تعارض نباشد .
د- هر نوع ادعائی را می توان به روش عقلی مورد بررسی و قضاوت قرار داد.
3. کدامیک از گزینه های زیر موضوع روانشناسی می تواند قرار بگیرد :
الف- فلانی ، چگونه آدمی است ؟
ب- علت اضطراب فلانی چیست ؟
ج- فلانی ، چرا آدم بدی است ؟
د- علت خوبی فلانی چیست ؟
4. کدامیک ازگزینه‌های زیر بترتیب بیانگر مفهوم دوجمله زیراست؟«انسان قدرت یادگیری دارد».«انسان چگونه مطالب را یاد می‌گیرد».
الف- توصیف - کنترل
ب- پیشبینی - کنترل
ج- پیشبینی - تبیین
د- توصیف - تبیین
5. هنگام پاسخ دادن به سؤال «اگر میزان زیادی پول پیدا می کردی با آن چه می کردی ؟» چشمان فررد به کدام سمت حرکت می کند و او با استفاده از کدام قسمت مغز خود پاسخ می دهد ؟
الف- سمت راست - قسمت راست
ب- سمت راست - قسمت چپ
ج- سمت چپ - قسمت راست 
د- سمت چپ - قسمت چپ
6. اگر اعداد 2 و 5 و 6 و 7 را به سرعت و بدون برگشت برای یک فرد بخوانیم و سپس از او بخواهیم که آنها را تکرار کند ، با توجه به مفروضات کدام رویکرد در روانشناسی چنین آزمایشی را ترتیب داده ایم ؟
الف- رویکرد شناختی
ب-رویکرد رفتاری
ج- رویکرد روانکاوی
د- پدیدار شناختی
7. کدامیک از گزینه های زیر از مفاهیم و مسائل بکار برده در رویکرد شناختی نمی باشد ؟
الف- حل مسئله
ب- شیوه یادآوری
ج- مفهوم سازی
د- تجارب فردی 
8. بر اساس رویکرد روانکاوی آنچه از سطح هشیار به سطح ناهشیار ذهن ارائه می شود خود را :
الف- فقط به صورت مشکلات هیجانی و نشانه های بیماری روانی نشان می دهد .
ب- هم به صورت رفتارهای مورد پذیرش جامعه و هم برعکس آن نشان می دهد .
ج- به صورت رفتار منحصر به فرد و ویژه در افراد نشان می دهد .
د- هم به صورت رفتارهای منحصر به فرد و هم به صورت رفتارهای تعمیم یافته نشان می دهد .
9. کدامیک از رویکردهای زیر افراد را از بیرون نگاه نمی کنند ؟
الف- شناختی
ب- رفتاری
ج- روانکاوی
د- پدیدار شناختی
10. کدام رویکرد در روانشناختی ، روشهای علمی مر سوم را به تنهایی قادر به کشف پیچیدگی های رفتاری انسان نمی داند ؟
الف- زیست شناختی
ب- رفتاری
ج- پدیدار شناختی
د- شناختی
11. کدامیک از روشهای زیر هم در مطالعات توصیفی و هم در مطالعات همبستگی بکار می رود ؟
الف- مطالعه موردی
ب- زمینه یابی
ج- مشاهده طبیعی 
د- مطالعات آزمایشی
12. اگر بخواهیم بدانیم که از بین دو کالا، خریداران کدام کالا را ترجیح می دهند ، از چه روشی استفاده می کنیم؟
الف- مطالعه زمینه یابی
ب- مطالعه موردی
ج- مشاهده طبیعی
د- مطالعات همبستگی
13. مقایسه «سوگیری» در زمینه یابی و مشاهده طبیعی چگونه است ؟
الف- در اولی سوگیری پاسخ دهندگان و در دومی سوگیری مشاهده کننده مطرح است .
ب- در اولی سوگیری مصاحبه کننده مطرح است و در دومی سوگیری مشاهده شونده .
ج- در اولی و دومی سوگیری محقق مطرح است .
د- در اولی سوگیری محقق مطرح است و در دومی سوگیری مطرح نیست .
14. چه رابط ای بین متغیرها در این جمله وجو دارد ؟ «هر چقدر کتابی کهنه تر باشد ، قیمت آن کاهش می یابد».
الف- همبستگی منفی
ب- همبستگی مثبت
ج- همبستگی صفر
د- همبستگی ندارد
15. «اثر دستکاری یک متغیردر متغیر دیگر مشاهده و اندازه گیری می شود.» در این جمله متغیر دومی چه نوع متغیری لست ؟
الف- مستقل
ب- وابسته
ج- کنترل شده
د- با این اطلاعات نمی توان پاسخ داد.
16. در مطالعات آزمایشی ، اگر گروه کنترل نتایج بهتری به دست بیاورند می گوییم :
الف- فرضیه ما اثبات شده
ب- فرضیه ما به مرحله قطعیت نرسیده است .
ج- فرضیه ما رد شده است .
د- فرضیه ما در مرز اثبات شدن است .
17. در بررسی های همبستگی ، صرفاً کدام گزینه مورد نظر می باشد ؟
الف- علی و معلولی 
ب- اندازه گیری
ج-تحقیقات بنیادی
د- همزمانی
18. توجه به جنبه های عقلانی ، جسمانی ، هیجانی . اخلاقی در رشد نشانگر کدامیک از حوزه های اصلی در تحقیقات محض روانشناسی می باشد ؟
الف- شناختی
ب- رشدی
ج- اجتماعی
د- تفاوتهای فردی
19. کدامیک از روانشناسان تلاش دارند تا اصول ، قوانین و یافته های روانشناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهند ؟
الف- روانشناسان آموزشگاهی 
ب- روانشناسان تربیتی
ج- روانشناسان بالینی
د- روانشناسان صنعتی
20. روانشناسان بالینی:
الف- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله رفتار درمانی آنها را درمان می کنند .
ب- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله دارو درمانی آنها را درمان می کنند. 
ج - اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله روان درمانی آنها را درمان می کنند. 
د - اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله شناخت درمانی آنها را درمان می کنند.

 

"تست های فصل دوم کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه"


۱.کدامیک از گزینه های زیر در مورد مفهوم رسش صحیح نیست ؟ 
الف- رسش تغییرات متوالی است که در سنین مختلف رخ می دهد . 
ب- رسش تحت تاثیر یادگیری قرار دارد . 
ج- رسش مبتنی بر یک نقشه ژنتیکی است و انسان آن را محیط کسب می کند . 
د- رسش به معنی آمادگی زیستی است و از پیش تعیین شده است . 

2.کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 
الف- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری است . 
ب- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری و رسش ایجاد می شود . 
ج- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر تغییرات زیست شناختی مغز است . 
د- تغییرات زیست انسان تحت تاثیر تغییرات روان شناختی است . 

3.برای توصیف رشد به چه چیزی باید توجه کرد ؟ 
الف- الگوهای فردی که از محیط کسب شده و الگوهای ژنتیکی عمومی 
ب- ویژگیهای خصوصی و فردی 
ج- محیطی که فرد در آن محیط رشد می کند 
د- آمادگی زیستی افراد 

4.بهینه سازی رشد در کدامیک از مقاطع سنی کاربرد بیشتری دارد ؟ 
الف- کودکی 
ب- کودکی و بزرگسالی 
ج- نوجوانی و بزرگسالی 
د-کودکی و نوجوانی 

5.منظور از کودک نوپا کدام دوره سنی است ؟ 
الف- 2 تا 6 سالگی 
ب- 1 تا 3 سالگی 
ج- 2 تا 4 سالگی 
د- 1 تا 5 سالگی 

6.بر اساس نظریه شناختی پیاژه کودکان دراین دوره متوجه می شوند که اشیاء علی رغم تغییرات ظاهری همان اشیاء هستند ؟ 
الف- حسی - حرکتی 
ب- پیش عملیاتی 
ج- عملیات عینی 
د- عملیات ذهنی 

7.کودک در چه سنی اولین لغات با معنی را تلفظ می کند ؟ 
الف- حدود 1 سالگی 
ب- حدود 2 سالگی 
ج- حدود 3 سالگی 
د- حدود 5/3 سالگی 

8.کدام گزینه بیانگر مفهوم یادگیری نیست ؟ 
الف- در اثر تجربه و تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد می شود . 
ب- از طریق مشاهده رفتار دیگران ایجاد می شود . 
ج- آمادگی طبیعی است و در اثر کسب مهارت ایجاد می شود. 
د- از طریق رفتار متقابل با دیگران کسب می شود . 

9.کدامیک از گزینه های زیر از اهداف روانشناسان رشد در مطالعاتشان نیست ؟ 
الف- تبیین رشد 
ب- پیش بینی رشد 
ج- بهینه سازی رشد 
د- توصیف رشد 

10.تعیین چگونگی رشد انسان در طول زمان مربوط به کدامیک از اهداف عمده روانشناسان رشد است؟ 
الف- توصیف رشد 
ب- بهینه سازی رشد 
ج- تبیین رشد 
د- کنترل رشد 

11.اگر فردی در 10 سالگی به بلوغ برسد ، او را در کدام مرحله رشد قرار می دهیم ؟ 
الف-کودکی اول 
ب- کودکی دوم 
ج- نوجوانی 
د- جوانی 

12.اینکه میگوییم«متخصصان رشدرا به جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی و آنرا مطالعه می کنند»دلالت برکدامیک ازگزینه‌های زیر دارد؟ 
الف- انعطاف پذیری رشد 
ب- کل گرا بودن فرآیند رشد 
ج- پیوسته و مرحله ای بودن رشد 
د- تحت تاثیر فرهنگ قرار گرفتن رشد 

13.متخصصان رشد به چه دلیلی نمی توانند رشد انسان را با هم توصیف و تبیین کنند ؟ 
الف- مرحله ای بودن رشد انسان 
ب- تجربی نبودن رشد انسان 
ج- پیچیدگی رشد انسان 
د- عدم وجود روشهای مناسب 

14.کدامیک از گزینه های زیر در نظریه رشد پیاژه نیامده است ؟ 
الف- بحران
ب- ساختار شناختی 
ج- تفکر کودکان
د- سازگاری

15. طبق نظر پیاژه در کدام دوره « خود مرکز بین» هستند . یعنی تصور می کنند که دیگران نیز دنیا را مانند آنها می بینند ؟
الف- حسی - حرکتی
ب- پیش عملیاتی
ج- عملیات عینی 
د-عملیات ذهنی

16. طبق نظر ادیکسون :
الف- رشد را تا مرحله نوجوانی بررسی می کند .
ب- هوش به انسان کمک می کند تا خود را با محیط سازگار کند .
ج- ساختارهای شناختی در سنین مختلف شکل های مختلف دارد .
د- موفقیت در حل بحران هر مرحله در مراحل بعدی مؤثر است .

17. آخرین قسمت بدن که در دوره بلوغ رشد می کند :
الف- پاها
ب- انگشتان پا
ج- ساق پا
د- بالا تنه

18. مهمترین توانایی که در سطح شناختی برای نوجوان بدست می آید کدام است ؟
الف- تفکر درباره جهام
ب- تفکر درباره تفکر
ج- قدرت پردازش اطلاعات
د- استدلال اخلاقی

19. در میان تمام تحولات جسمانی ، شناختی و اجتماعی ، آنچه از اهمیت بالایی در دوران نوجوانی برخوردار است کدام است ؟
الف- تفکر عینی و تجربی
ب- تفکر فرضیه سازی
ج- استدلال قیاسی
د- دسترسی به مفهوم خود

20. فشارهای گروههای همسالان چه درجهت مثبت وچه درجهت منفی تاچه سنینی افزایش می‌یابد و سپس از فشار آن کاسته می‌شود؟
الف- 14 تا 15 سالگی
ب- 15 تا 16 سالگی
ج- 16 تا 17 سالگی 
د- 17 تا 18 سالگی 

 

"تست های فصل سوم کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه"


1_ به کدامیک از گزینه های زیر فرآیندهای شناختی اطلاق نمی شود؟ 

الف- تصمیم گیری 

ب- حل مسئله 

ج- نگریستن 

د - یادآوری 

2-جملۀ « تفسیر و معنی دادن اطلاعات حسی که از طریق گیرنده های حسی به سیستم عصبی منتقل شده است» 

مربوط به کدام گزینه است؟ 

الف - حافظه 

ب - ادراک 

ج - زبان 

د- توجه 

3- کدامیک ازموارد زیر در مورد مخروطها یا میله ها صحیح نیست؟ 

الف - میله ها حساس به نور کم هستند 

ب - هم مخروطها هم میله ها در گیرنده های حسی وجود دارند 

ج - مخروطها تنها در لکۀ زرد وجود دارند 

د - میله ها در لکۀ زرد خیلی کم هستند

4-ادراک اشکال ساده در کدام منطقۀ بینائی قشر خاکستری صورت می گیرد؟ 

الف - منطقۀ دوم 

ب - منطقۀ سوم

 ج - منطقۀچهارم 

د - منطقۀ پنجم

5- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سلولهای دوقطبی و گانگلیونها نادرست است؟ 

الف - سلولهایx  کوچکترند 

ب - سلولهای بزرگتر پیرامون شبکیه هستند 

ج - سلولهای کوچک حساس به جزئیات هستند 

د - سلولهای x  کوررنگ هستند 

6- مراحلی که در پردازش اطلاعات بینائی صورت می گیرد،به ترتیب کدامند؟ 

الف - پذیرش - تبدیل - کدگذاری 

ب - پذیرش - کدگذاری - تبدیل 

ج - تبدیل - پذیرش - کدگذاری 

د - تبدیل - کدگذاری - پذیرش 

7- دریافت اطلاعات بینائی ابتدا در کدام قسمت روی میدهد؟ 

الف - مردمک 

ب - شبکیه 

ج - زجاجیه 

د - عنبیه 

8- در منطقۀگیجگاهی تحتانی کدام نوع از ادراک انجام می شود؟ 

الف - ادراک حرکت 

ب - ادراک اشکال پیچیده 

ج - ادراک اشکال ساده 

د - ادراک رنگ 

9- لوب پیشانی : 

الف - از شیار مرکزی تا قسمت قدامی مغز امتداد پیدا میکند 

ب - در ناحیۀ گیجگاهی قرار دارد 

ج - بین لوب پس سری و شیار مرکزی قرار دارد 

د - در قسمت پس سری قرار دارد

10- «احساسهای بدنی» توسط کدامیک از لوبهای چهارگانه قشر خاکستری درک می شود؟ 

الف - لوب پس سری

 ب - لوب آهیانه ای 

ج _ لوب گیجگاهی 

د - لوب پیشانی

11- کدام قسمت است که در تکلم نقش مهمی ایفا میکند؟ 

الف - قشر خاکستری پیشانی 

ب - قشر خاکستری گیجگاهی 

ج - قشر خاکستری آهیانه ای 

د - شکنج پیش مرکزی 

12- مفهوم ثبات ادراکی کدام است و کدام قسمت از قشر خاکستری ،نقش مهمی را در آن ایفا میکند؟ 

الف - ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود - لوب پیشانی 

ب - ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد - لوب پیشانی 

ج - ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد - لوب گیجگاهی 

د - ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود - لوب گیجگاهی 

13- کدامیک از گزینه های زیر در مورد توجه غیر انتخابی نادرست است؟ 

الف - واکنش« آن چیست» را در ما بوجود می آورند 

ب - محرکها با انتظارات و توقعات ما مطابقت ندارند

 ج - محرکها ،تازه،غیر منتظره ، متباین میباشند 

د - خود به خودی صورت نمی پذیرد 

14 - تقسیم بندی توجه به «تقسیم شده»و«متمرکز» با چه معیاری انجام شده است؟ 

الف - تعداد تکلیفها از محیط 

ب - تعداد پاسخها به محیط 

ج - نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف 

د - نوع رابطه بین شناخت انسان و محرک 

15 - کدامیک از گزینه های زیر قابلیت انجام توأمان را بیش از بقیه گزینه ها دارند؟ 

الف - ماشین نویسی و صحبت کردن 

ب - گوش دادن به موسیقی وشنیدن مکالمۀ دیگران 

ج - مطالعۀ کتاب و تماشای تلوزیون 

د - گوش دادن به یک سخنرانی و شنیدن موسیقی 

16 - رمزگذاری به چه معنائی است و کدام مرحله از مراحل اصلی حافظه می باشد؟ 

الف - بازیابی - مرحلۀ سوم 

ب - یادگیری - مرحلۀ اول 

ج - ثبت اطلاعات - مرحلۀ دوم 

د - نگهداری - مرحلۀ دوم

17 - اگر از یادگیرنده بخواهیم به ما بگوید که آیا میتوان کلمۀ«کتاب » را در جملۀ « من ......... مناسبی خریدم»قرارداد،با چه سطحی از یادگیری سروکار داریم؟ 

الف - یادگیری سطحی درجۀ دوم 

ب - یادگیری سطحی درجۀ اول 

ج - یادگیری عمقی درجۀ اول 

د - یادگیری عمقی درجۀ دوم 

18 - نام دیگر اصل رمزگردانی اختصاصی کدام است؟ 

الف - بازشناسی 

ب - بازیابی آشکار 

ج - اثر تولید 

د - زمینه 

19 - کدامیک از گزینه های زیر از انواع بازیابی اطلاعات محسوب نمی شود؟ 

الف - یادآوری با کمک سرنخ 

ب - بازشناسی 

ج - یادآوری فعال 

د - یادآوری آزاد 

20 - تستهای چهار گزینه ای،براساس کدامیک از اصول حافظه میباشد؟ 

الف - یادگیری ارادی 

ب - یادگیری عمقی 

ج - سرنخ دادن در بازیابی 

د - شباهت مراحل یادگیری و بازیابی  

21 - کدامیک از انواع بازیابی آسانتر میباشد؟ 

الف - بازشناسی 

ب - یادآوری آزاد 

ج - یادآوری با کمک سرنخ 

د -همۀموارد مشابهند 

22 - خلاصه کردن پاراگرافی که خوانده ایم،مربوط به کدام نوع از فرآیندهای یادگیری میباشد؟ 

الف - یادگیری غیر فعال 

ب - یادگیری فعال بصورت حافظۀکلامی 

ج - یادگیری فعال مربوط به اثر تولید 

د - یادگیری غیر فعال مشارکتی 

23- شرط عبور از حافظۀکوتاه مدت به بلند مدت کدام است و در صورت عدم رعایت آن شرط کدام اتفاق برای حافظۀحسی می افتد؟ 

الف - تمرین و تکرار - جابجائی 

ب - توجه - زوال 

ج - توجه - جابجائی 

د - تمرین و تکرار - زوال 

24 -حافظۀ نهان معادل کدام سیستم حافظه میباشد؟ 

الف - حافظۀ آماده سازی ادراکی 

ب - حافظۀ معنائی 

ج - حافظۀ حوادث خاص 

د - حافظۀ رویه ای

25 -« اطلاعات عمومی» مربوط به کدام سیستم حافظه میباشد؟ 

الف - حافظۀ آماده سازی ادراکی 

ب - حافظۀ معنائی 

ج - حافظۀ حوادث خاص 

د - حافظۀ رویه ای 

26 - کدامیک از افراد زیر زبان را به عنوان پدیده ای طبیعی و بیولوژیکی معرفی میکند؟ 

الف - اسکینر 

ب - چامسکی 

ج - ویگوتسکی 

د - پیاژه 

27 - کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب از سیستم درون داد و برون داد میباشد؟ 

الف - نوشتن - گفتن 

ب - خواندن - شنیدن 

ج - گفتن - نوشتن 

د - شنیدن - نوشتن 

28- مکانیزم یکپارچه کننده و هماهنگ کننده بین مهارتهای برون دادی و درون دادی کدام است؟ 

الف - هیپوکامپوس 

ب - تالاموس 

ج - قشر خاکستری

 د - مغز

29 - کدام خطا یا پدیده میباشد که جدائی مرحلۀ اول و مرحلۀ چهارم از مراحل برنامه ریزی تکلم را به خوبی مشخص میکند؟ 

الف - خطای مفهومی 

ب - خطای تبدیلی 

ج - خطای شکلی 

د - پدیده نوک زبانی 

30 - منظور از اینکه«خواندن یک فرآیند سازنده است»اشاره به کدام مطلب دارد؟ 

الف - انعطاف پذیر بودن خواننده 

ب - سلیس و روان خواندن خواننده 

ج - انفعالی نبودن خواننده 

د - انگیزه داشتن خواننده 

31 - در کدامیک از فرآیندهای زیر تفکر رو به جلو و رو به عقب است؟ 

الف - خواندن 

ب - نوشتن 

ج - شنید ن 

د - گفتن 

32 - در راست دستها: 

الف - اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش بیشتری رویرو می شوند 

ب - اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی چپ وارد شود با پردازش بیشتری روبرو می شوند 

ج - اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش کمتری روبرو می شوند 

د - همۀ موارد 

33 - در صورتیکه ناحیۀ بروکا آسیب ببیند کدام مورد دشوارتر انجام می پذیرد؟ 

الف - سخن گفتن 

ب - فهم سخن 

ج - نوشتن 

د - خواندن

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید