آنچه به کودکان نباید گفت

 ۱گذاشتناسمرویبچهها " لال " یا " بچهبد "

اگرکودکانرانامهاییماننداحمقوتنبلو... بنامیدباورمیکنندکهدارایاینصفاتوخصوصیاتاست. بهعلتآسیبیکهبهکاربردنایننامهایمنفیبهشخصیتبچههاواردمیکنداعتمادبهنفساوازبینمیبرد. اگرکودکیبهصفت « زشت » نامیدهشود ممکناستازحضوردرجمعوبازیبادیگرانخودداریکنداگربگویید: « کمرو» ازارتباطباهمسالانوبزرگترهاپرهیزمیکند. چهبایدگفت: باجملهایمثبتتوجهبچهرابهرفتاریمعطوفکنیدکهبایدتغییردهد. « ایناتاقنامرتبوبههمریختهاست » یا « کاغذومدادهایترویزمینپخششدهوبایدجمعشود

2-  طـــردکـــردنبچهها " ایکاشبهدنیانمیآمدی " یا " هیچکسترادوستندارد "

طردکردنبچههانشاندادننفرتیاتمایلبهجداییازآنهاست. براییککودکدوستداشتهنشدنازطرففردیکهاورابهدنیاآوردهبهمعنیدوستنداشتنازطرفهمهافراداست. آنچهکهیککودکبایدبداندایناستکهپدرومادربدونهیچقیدوشرطیدوستشدارند. چهبایدگفت: هرروزبااوگفتگوکنیدوبگویید « دوستشدارید » ودرآغوششبگیرید.

/ 1 نظر / 13 بازدید
علی

سلام.خسته نباشید. مطالبتون خیلی مفید بودن. ممنون و موفق باشید.