آموزش تفکر

چگونه تفکر را به کودکان آموزش دهیم

دکترشریعت مداری  معتقدندکه می توان روش آموزش را روش تحقیق قرار داد.چگونه؟ در این روش می توان دو سوال مطرح کرد.یک مبحث علمی چگونه تدوین می شود و سوال دوم اجزای اصلی یک مبحث علمی چگونه هستند. معلم در جلسه قبل از تدریس به شاگردان بگوید در جلسه آینده روی این مبحث می خواهیم کار کنیم.مثلا اگرمبحث انرژی،نور،حیات،یادگیری در روانشناسی یا جریانهای اجتماعی است بگوید،می خواهیم روی این مبحث کار کنیم و به نظر من سوال اساسی در مبحث انرژی،نور،حیات این است .شما هم خودتان فکر کنید شاید سوال دیگری به ذهنتان رسید،بروید این مبحث را قبل از اینکه در کلاس حضور پیدا کنید مطالعه فرمایید.

سوال دوم که اجزای اصلی مبحث چه هستند.باز باید به شاگردان گفته شود که اجزای اصلی یک مبحث علمی عبارتنداز :نظریه ها یا تئوری ها،اصطلاحات تازه،اصول وقوانین.آنگاه از خود شاگردان خواسته شود که قبل از حضور در کلاس این اجزای مبحث را مطالعه ویادداشت کنند.یعنی دانش آموز ببیند که در جلسه بعدی که می خواهددر کلاس حضور پیدا کندمبحث درسی از چه قرار است،سوالات اساسی این مبحث چه چیزی است،اجزای این مبحث چه چیزهایی هستند،چند نظریه درباره این سوال مطرح شده است،چند اصطلاح تازه درباره ی این مبحث ذکر شده است و چند اصل یا قانون در این مبحث آمده است.

اگر همین شاگردان از ابتدائی  یاد بگیرند که اجزای همین مطلب ساده ای را که در کتاب درسی آنها آمده قبلامطالعه کنند ودر کلاس ارائه دهند قدرت بیان آنها رشد می کند.در این روش مبحث باید بوسیله ی همه شاگردان ارائه شود.یعنی همه شاگردان اجزای اصلی مبحث را  قبلا مطالعه کرده ،به زبان خودشان یادداشت کرده و ارائه دهند.این امر چه در ابتدائی،راهنمائی،متوسطه ودانشگاه قابل اجراست. با این شیوه وقتی دانش آموزمی خواهد یک مفهوم را تعریف کند،باید طوری آن را تعریف کندکه از طرف همه ی دانش آموزان مورد قبول قرار گیرد ،یعنی هم معلم وهم دیگر شاگردان آن را تائید کنند.این جاست که قدرت بیان شاگردرشد می کند،یاد می گیرد که فکر کند وحرف بزند،منطقی اظهار نظر کند،اظهار نظر منطقی را بپذیرد واظهار نظر غیر منطقی را نپذیرد.

پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی دوره ی ابتدائی

چرا باید پرورش تفکر انتقادی از دوران دبستان آغاز گردد؟

1-تفکر انتقادی یک هدف اساسی تعلیم و تربیت است در نتیجه شامل همه مقاطع می شود.

2-تحقیقات انجمن های علمی،بین ا لمللی بر این امر صحه گذاشته اندکه هر چه در مراحل سنی پائین تر حساسیت ذهنی کودکان را نسبت به ملاک های استاندارد تفکر وتعقل منطقی و صحیح بر انگیزانیم روشها و

نگرشهای عقلانی مورد نظر در آنها بهتر توسعه یافته وتبدیل به افراد آزاداندیشی می شوند که در مقابل مسائل عقلانی از خود نشان خواهند داد.

3-پاسخ به پرسش زیر باعث انتخاب این مقطع شده است.

بطور کلی هدف آموزش عمومی چیست؟آیاهدف آموزش عمومی تربیت متخصص است یا تربیت شهروند؟

تربیت متخصص به مقاطع بالاتر تحصیلی موکول شده است.تاکیددوره ابتدائی بر شناخت استعدادهای کودک و تربیت شهروند می باشدیعنی پرورش مهارتهایی که بدون آن فرد یک شهروند فعال،خلاق،مولد و نقاد نیست و

در نتیجه موقعیتهایش را از دست می دهد.

برای آموزش تفکر انتقادی باید مستقیما به نقش یاد گیرنده در فرایند یادگیری اشاره کرد. در این راستا باید کودکان را در برابر مجهولات قرار دادنه معقولات .فعالیتهای یادگیری بایدطوری طراحی شوند که دانش آموزان

بتوانند در حل مسائل یاد گیری مشارکت  داشته،تصمیم گیری کرده و منتقدانه نظریات و افکار خود را چون افکار دیگران ارزشیابی کنند مفهوم سازی نموده و پاسخهایی برای مسئله پیدا کنند

/ 0 نظر / 15 بازدید