ساکادها
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٧   کلمات کلیدی: ساکادها

اگر به چشمان کسی که سرگرم تماشای یک شیئ یا یک تصویر است نگاه کنیم ، می بینیم که چشمان او ثابت نمی ماند ، بلکه مدام در حال وارسی هستند . اما این وارسی یک حرکت هموار و مداوم نیست ، بلکه چشمها اندکی بی حرکت میمانند ، بعد به محل دیگری می پرند ، دوباره بی حرکت میمانند ، و این کار به همین شیوه ادامه می یابد. 

ساکاد در زبان فرانسه به معنی جهش است .تفکیک د یداری  در لکه زرد به حد اکثر میرسد و هر چه به پیرامون شبکیه نزدیکتر شویم از میزان تیزبینی کاسته می شود . حرکات چشم در جریان بازبینی تصویر امکان میدهد که قسمتهای مختلف تصویر بر لکه زرد منعکس شوند و به این ترتیب بتوانیم تمام جزئیات آن را مشاهده کنیم . به علاوه تحقیقات نشان میدهد که ادراک فقط در موقع  تثبیت چشم می تواند صورت گیرد نه در اثنای حرکات جهشیاگر متن دشوار باشد ، ممکن است روی هر کلمه تثبیت داشته باشیم ، اما مرور ساده مطلب ممکن است تنها مستلزم یک یا دو تثبیت در هر جمله باشد

   مدت زمانی که چشم بیحرکت میماندتثبیت "خوانده می شود و حرکت تقریبا"  آنی و سریع بین دو تثبیت راجهش یا ساکاد" مینامند. تثبیتهای پی در پی روی یک کلمه با هم جمع شده و واحدی به نام چشم دوختگی تشکیل می دهد .

خواننده ورزیده وقتی با مطلب آشنا یا متون ساده ای مانند داستانهای کودکان مواجه می شود ممکن است در هر چند کلمه به طور متوسط یک تثبیت داشته باشد ، تثبیتهای حتی کمتر از این در مواردی دیده می شود که خواننده  متن  را فقط برای مرور و آگاهی از لب مطلب می خواند

مدت زمان تثبیت از کلمه ای به کلمه دیگر متفاوت است . تثبیتهای طولانی ناشی از ضرورت صرف زمان بیشتر برای پردازش کلماتی است که یا خواننده با آنها نا آشناست یا موضوع مهمی در آنها عنوان می شود .

تثبیتهای پایان جمله نیز معمولا" طولانی ترند و این حاکی از این است که خواننده سرگرم نظم دهی به اطلاعات حاصل از کل جمله است . دوره های تند خوانی بر این مفهوم استوارند که خواننده باید طوری آموزش داده شود که تثبیتهای کمتری داشته باشد و با هر تثبیت چند کلمه یا عبارت کاملی را از نظر بگذراند