تست فصل سوم
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی: تست

1_ به کدامیک از گزینه های زیر فرآیندهای شناختی اطلاق نمی شود؟

 

الف- تصمیم گیری

 

ب- حل مسئله

 

ج- نگریستن

 

د – یادآوری

 

 

 

2-جملۀ « تفسیر و معنی دادن اطلاعات حسی که از طریق گیرنده های حسی به سیستم عصبی منتقل شده است»

 

مربوط به کدام گزینه است؟

 

الف – حافظه

 

ب – ادراک

 

ج – زبان

 

د- توجه

 

 

 

3- کدامیک ازموارد زیر در مورد مخروطها یا میله ها صحیح نیست؟

 

الف – میله ها حساس به نور کم هستند

 

ب – هم مخروطها هم میله ها در گیرنده های حسی وجود دارند

 

ج – مخروطها تنها در لکۀ زرد وجود دارند

 

د – میله ها در لکۀ زرد خیلی کم هستند

 

 

 

4-ادراک اشکال ساده در کدام منطقۀ بینائی قشر خاکستری صورت می گیرد؟

 

الف – منطقۀ دوم

 

ب – منطقۀ سوم

 

ج – منطقۀچهارم

 

د – منطقۀ پنجم

 

 

 

5- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سلولهای دوقطبی و گانگلیونها نادرست است؟

 

الف – سلولهایx  کوچکترند

 

ب – سلولهای بزرگتر پیرامون شبکیه هستند

 

ج – سلولهای کوچک حساس به جزئیات هستند

 

د – سلولهای x  کوررنگ هستند

 

 

 

6- مراحلی که در پردازش اطلاعات بینائی صورت می گیرد،به ترتیب کدامند؟

 

الف – پذیرش – تبدیل – کدگذاری

 

ب – پذیرش – کدگذاری – تبدیل

 

ج – تبدیل – پذیرش – کدگذاری

 

د – تبدیل – کدگذاری – پذیرش

 

 

 

7- دریافت اطلاعات بینائی ابتدا در کدام قسمت روی میدهد؟

 

الف – مردمک

 

ب – شبکیه

 

ج – زجاجیه

 

د – عنبیه

 

 

 

8- در منطقۀگیجگاهی تحتانی کدام نوع از ادراک انجام می شود؟

 

الف – ادراک حرکت

 

ب – ادراک اشکال پیچیده

 

ج – ادراک اشکال ساده

 

د – ادراک رنگ

 

 

 

9- لوب پیشانی :

 

الف – از شیار مرکزی تا قسمت قدامی مغز امتداد پیدا میکند

 

ب – در ناحیۀ گیجگاهی قرار دارد

 

ج – بین لوب پس سری و شیار مرکزی قرار دارد

 

د – در قسمت پس سری قرار دارد

 

 

 

10- «احساسهای بدنی» توسط کدامیک از لوبهای چهارگانه قشر خاکستری درک می شود؟

 

الف – لوب پس سری

 

ب – لوب آهیانه ای

 

ج _ لوب گیجگاهی

 

د – لوب پیشانی

 

 

 

11- کدام قسمت است که در تکلم نقش مهمی ایفا میکند؟

 

الف – قشر خاکستری پیشانی

 

ب – قشر خاکستری گیجگاهی

 

ج – قشر خاکستری آهیانه ای

 

د – شکنج پیش مرکزی

 

 

 

12- مفهوم ثبات ادراکی کدام است و کدام قسمت از قشر خاکستری ،نقش مهمی را در آن ایفا میکند؟

 

الف – ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود – لوب پیشانی

 

ب – ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد – لوب پیشانی

 

ج – ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد – لوب گیجگاهی

 

د – ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود – لوب گیجگاهی

 

 

 

13- کدامیک از گزینه های زیر در مورد توجه غیر انتخابی نادرست است؟

 

الف – واکنش« آن چیست» را در ما بوجود می آورند

 

ب – محرکها با انتظارات و توقعات ما مطابقت ندارند

 

ج – محرکها ،تازه،غیر منتظره ، متباین میباشند

 

د - خود به خودی صورت نمی پذیرد

 

 

 

14 – تقسیم بندی توجه به «تقسیم شده»و«متمرکز» با چه معیاری انجام شده است؟

 

الف – تعداد تکلیفها از محیط

 

ب – تعداد پاسخها به محیط

 

ج – نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف

 

د – نوع رابطه بین شناخت انسان و محرک

 

 

 

15 – کدامیک از گزینه های زیر قابلیت انجام توأمان را بیش از بقیه گزینه ها دارند؟

 

الف – ماشین نویسی و صحبت کردن

 

ب – گوش دادن به موسیقی وشنیدن مکالمۀ دیگران

 

ج – مطالعۀ کتاب و تماشای تلوزیون

 

د – گوش دادن به یک سخنرانی و شنیدن موسیقی

 

 

 

16 – رمزگذاری به چه معنائی است و کدام مرحله از مراحل اصلی حافظه می باشد؟

 

الف – بازیابی – مرحلۀ سوم

 

ب – یادگیری – مرحلۀ اول

 

ج – ثبت اطلاعات – مرحلۀ دوم

 

د – نگهداری – مرحلۀ دوم

 

 

 

17 – اگر از یادگیرنده بخواهیم به ما بگوید که آیا میتوان کلمۀ«کتاب » را در جملۀ « من ......... مناسبی خریدم»قرارداد،با چه سطحی از یادگیری سروکار داریم؟

 

الف – یادگیری سطحی درجۀ دوم

 

ب – یادگیری سطحی درجۀ اول

 

ج – یادگیری عمقی درجۀ اول

 

د – یادگیری عمقی درجۀ دوم

 

 

 

18 – نام دیگر اصل رمزگردانی اختصاصی کدام است؟

 

الف – بازشناسی

 

ب – بازیابی آشکار

 

ج – اثر تولید

 

د – زمینه

 

 

 

19 – کدامیک از گزینه های زیر از انواع بازیابی اطلاعات محسوب نمی شود؟

 

الف – یادآوری با کمک سرنخ

 

ب – بازشناسی

 

ج – یادآوری فعال

 

د – یادآوری آزاد

 

 

 

20 – تستهای چهار گزینه ای،براساس کدامیک از اصول حافظه میباشد؟

 

الف – یادگیری ارادی

 

ب – یادگیری عمقی

 

ج – سرنخ دادن در بازیابی

 

د – شباهت مراحل یادگیری و بازیابی

 

 

 

21 – کدامیک از انواع بازیابی آسانتر میباشد؟

 

الف – بازشناسی

 

ب – یادآوری آزاد

 

ج – یادآوری با کمک سرنخ

 

د –همۀموارد مشابهند

 

 

 

22 – خلاصه کردن پاراگرافی که خوانده ایم،مربوط به کدام نوع از فرآیندهای یادگیری میباشد؟

 

الف – یادگیری غیر فعال

 

ب – یادگیری فعال بصورت حافظۀکلامی

 

ج – یادگیری فعال مربوط به اثر تولید

 

د – یادگیری غیر فعال مشارکتی

 

 

 

23- شرط عبور از حافظۀکوتاه مدت به بلند مدت کدام است و در صورت عدم رعایت آن شرط کدام اتفاق برای حافظۀحسی می افتد؟

 

الف – تمرین و تکرار – جابجائی

 

ب – توجه – زوال

 

ج – توجه – جابجائی

 

د – تمرین و تکرار – زوال

 

 

 

24 –حافظۀ نهان معادل کدام سیستم حافظه میباشد؟

 

الف – حافظۀ آماده سازی ادراکی

 

ب – حافظۀ معنائی

 

ج – حافظۀ حوادث خاص

 

د – حافظۀ رویه ای

 

 

 

25 –« اطلاعات عمومی» مربوط به کدام سیستم حافظه میباشد؟

 

الف – حافظۀ آماده سازی ادراکی

 

ب – حافظۀ معنائی

 

ج – حافظۀ حوادث خاص

 

د – حافظۀ رویه ای

 

 

 

26 – کدامیک از افراد زیر زبان را به عنوان پدیده ای طبیعی و بیولوژیکی معرفی میکند؟

 

الف – اسکینر

 

ب – چامسکی

 

ج – ویگوتسکی

 

د – پیاژه

 

 

 

27 – کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب از سیستم درون داد و برون داد میباشد؟

 

الف – نوشتن – گفتن

 

ب – خواندن – شنیدن

 

ج – گفتن – نوشتن

 

د – شنیدن – نوشتن

 

 

 

28- مکانیزم یکپارچه کننده و هماهنگ کننده بین مهارتهای برون دادی و درون دادی کدام است؟

 

الف – هیپوکامپوس

 

ب – تالاموس

 

ج – قشر خاکستری

 

د – مغز

 

 

 

29 – کدام خطا یا پدیده میباشد که جدائی مرحلۀ اول و مرحلۀ چهارم از مراحل برنامه ریزی تکلم را به خوبی مشخص میکند؟

 

الف – خطای مفهومی

 

ب – خطای تبدیلی

 

ج – خطای شکلی

 

د – پدیده نوک زبانی

 

 

 

30 – منظور از اینکه«خواندن یک فرآیند سازنده است»اشاره به کدام مطلب دارد؟

 

الف – انعطاف پذیر بودن خواننده

 

ب – سلیس و روان خواندن خواننده

 

ج – انفعالی نبودن خواننده

 

د – انگیزه داشتن خواننده

 

 

 

31 – در کدامیک از فرآیندهای زیر تفکر رو به جلو و رو به عقب است؟

 

الف – خواندن

 

ب – نوشتن

 

ج – شنید ن

 

د – گفتن

 

 

 

32 – در راست دستها:

 

الف – اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش بیشتری رویرو می شوند

 

ب – اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی چپ وارد شود با پردازش بیشتری روبرو می شوند

 

ج – اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش کمتری روبرو می شوند

 

د – همۀ موارد

 

 

 

33 – در صورتیکه ناحیۀ بروکا آسیب ببیند کدام مورد دشوارتر انجام می پذیرد؟

 

الف – سخن گفتن

 

ب – فهم سخن

 

ج – نوشتن

 

د - خواندن