تست ـ فصل دوم
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱۱   کلمات کلیدی: تست

۱.کدامیک از گزینه های زیر در مورد مفهوم رسش صحیح نیست ؟
الف- رسش تغییرات متوالی است که در سنین مختلف رخ می دهد .
ب- رسش تحت تاثیر یادگیری قرار دارد .
ج- رسش مبتنی بر یک نقشه ژنتیکی است و انسان آن را محیط کسب می کند .
د- رسش به معنی آمادگی زیستی است و از پیش تعیین شده است .

2.کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟
الف- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری است .
ب- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری و رسش ایجاد می شود .
ج- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر تغییرات زیست شناختی مغز است .
د- تغییرات زیست انسان تحت تاثیر تغییرات روان شناختی است .

3.برای توصیف رشد به چه چیزی باید توجه کرد ؟
الف- الگوهای فردی که از محیط کسب شده و الگوهای ژنتیکی عمومی
ب- ویژگیهای خصوصی و فردی
ج- محیطی که فرد در آن محیط رشد می کند
د- آمادگی زیستی افراد

4.بهینه سازی رشد در کدامیک از مقاطع سنی کاربرد بیشتری دارد ؟
الف- کودکی
ب- کودکی و بزرگسالی
ج- نوجوانی و بزرگسالی
د-کودکی و نوجوانی

5.منظور از کودک نوپا کدام دوره سنی است ؟
الف- 2 تا 6 سالگی
ب- 1 تا 3 سالگی
ج- 2 تا 4 سالگی
د- 1 تا 5 سالگی

6.بر اساس نظریه شناختی پیاژه کودکان دراین دوره متوجه می شوند که اشیاء علی رغم تغییرات ظاهری همان اشیاء هستند ؟
الف- حسی – حرکتی
ب- پیش عملیاتی
ج- عملیات عینی
د- عملیات ذهنی

7.کودک در چه سنی اولین لغات با معنی را تلفظ می کند ؟
الف- حدود 1 سالگی
ب- حدود 2 سالگی
ج- حدود 3 سالگی
د- حدود 5/3 سالگی

8.کدام گزینه بیانگر مفهوم یادگیری نیست ؟
الف- در اثر تجربه و تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد می شود .
ب- از طریق مشاهده رفتار دیگران ایجاد می شود .
ج- آمادگی طبیعی است و در اثر کسب مهارت ایجاد می شود.
د- از طریق رفتار متقابل با دیگران کسب می شود .

9.کدامیک از گزینه های زیر از اهداف روانشناسان رشد در مطالعاتشان نیست ؟
الف- تبیین رشد
ب- پیش بینی رشد
ج- بهینه سازی رشد
د- توصیف رشد

10.تعیین چگونگی رشد انسان در طول زمان مربوط به کدامیک از اهداف عمده روانشناسان رشد است؟
الف- توصیف رشد
ب- بهینه سازی رشد
ج- تبیین رشد
د- کنترل رشد

11.اگر فردی در 10 سالگی به بلوغ برسد ، او را در کدام مرحله رشد قرار می دهیم ؟
الف-کودکی اول
ب- کودکی دوم
ج- نوجوانی
د- جوانی

12.اینکه میگوییم«متخصصان رشدرا به جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی و آنرا مطالعه می کنند»دلالت برکدامیک ازگزینه‌های زیر دارد؟
الف- انعطاف پذیری رشد
ب- کل گرا بودن فرآیند رشد
ج- پیوسته و مرحله ای بودن رشد
د- تحت تاثیر فرهنگ قرار گرفتن رشد

13.متخصصان رشد به چه دلیلی نمی توانند رشد انسان را با هم توصیف و تبیین کنند ؟
الف- مرحله ای بودن رشد انسان
ب- تجربی نبودن رشد انسان
ج- پیچیدگی رشد انسان
د- عدم وجود روشهای مناسب

14.کدامیک از گزینه های زیر در نظریه رشد پیاژه نیامده است ؟
الف- بحران
ب- ساختار شناختی
ج- تفکر کودکان
د- سازگاری

15. طبق نظر پیاژه در کدام دوره « خود مرکز بین» هستند . یعنی تصور می کنند که دیگران نیز دنیا را مانند آنها می بینند ؟
الف- حسی – حرکتی
ب- پیش عملیاتی
ج- عملیات عینی
د-عملیات ذهنی

16. طبق نظر ادیکسون :
الف- رشد را تا مرحله نوجوانی بررسی می کند .
ب- هوش به انسان کمک می کند تا خود را با محیط سازگار کند .
ج- ساختارهای شناختی در سنین مختلف شکل های مختلف دارد .
د- موفقیت در حل بحران هر مرحله در مراحل بعدی مؤثر است .

17. آخرین قسمت بدن که در دوره بلوغ رشد می کند :
الف- پاها
ب- انگشتان پا
ج- ساق پا
د- بالا تنه

18. مهمترین توانایی که در سطح شناختی برای نوجوان بدست می آید کدام است ؟
الف- تفکر درباره جهام
ب- تفکر درباره تفکر
ج- قدرت پردازش اطلاعات
د- استدلال اخلاقی

19. در میان تمام تحولات جسمانی ، شناختی و اجتماعی ، آنچه از اهمیت بالایی در دوران نوجوانی برخوردار است کدام است ؟
الف- تفکر عینی و تجربی
ب- تفکر فرضیه سازی
ج- استدلال قیاسی
د- دسترسی به مفهوم خود

20. فشارهای گروههای همسالان چه درجهت مثبت وچه درجهت منفی تاچه سنینی افزایش می‌یابد و سپس از فشار آن کاسته می‌شود؟
الف- 14 تا 15 سالگی
ب- 15 تا 16 سالگی
ج- 16 تا 17 سالگی
د- 17 تا 18 سالگی


 
تست فصل اول
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٧   کلمات کلیدی: تست


۱ـ درستی و نادرستی یک علم تجربی در گرو کدام مورد می باشد ؟
الف- داوری تجربی
ب- اندیشه عقلانی
ج- تبیین منطقی
د- بصیرت درونی
2. یک ادعای طرح شده در چه صورتی علمی است ؟
الف- هر نوع ادعائی را می توان به روش تجربی مورد بررسی و قضاوت قرار داد .
ب- ادعائی که قابلیت فرضیه علمی شدن را داشته باشد .
ج- ادعائی که با منطق اولیه ذهن انسان در تعارض نباشد .
د- هر نوع ادعائی را می توان به روش عقلی مورد بررسی و قضاوت قرار داد.
3. کدامیک از گزینه های زیر موضوع روانشناسی می تواند قرار بگیرد :
الف- فلانی ، چگونه آدمی است ؟
ب- علت اضطراب فلانی چیست ؟
ج- فلانی ، چرا آدم بدی است ؟
د- علت خوبی فلانی چیست ؟
4. کدامیک ازگزینه‌های زیر بترتیب بیانگر مفهوم دوجمله زیراست؟«انسان قدرت یادگیری دارد».«انسان چگونه مطالب را یاد می‌گیرد».
الف- توصیف – کنترل
ب- پیشبینی – کنترل
ج- پیشبینی – تبیین
د- توصیف – تبیین
5. هنگام پاسخ دادن به سؤال «اگر میزان زیادی پول پیدا می کردی با آن چه می کردی ؟» چشمان فررد به کدام سمت حرکت می کند و او با استفاده از کدام قسمت مغز خود پاسخ می دهد ؟
الف- سمت راست – قسمت راست
ب- سمت راست – قسمت چپ
ج- سمت چپ – قسمت راست
د- سمت چپ – قسمت چپ
6. اگر اعداد 2 و 5 و 6 و 7 را به سرعت و بدون برگشت برای یک فرد بخوانیم و سپس از او بخواهیم که آنها را تکرار کند ، با توجه به مفروضات کدام رویکرد در روانشناسی چنین آزمایشی را ترتیب داده ایم ؟
الف- رویکرد شناختی
ب-رویکرد رفتاری
ج- رویکرد روانکاوی
د- پدیدار شناختی
7. کدامیک از گزینه های زیر از مفاهیم و مسائل بکار برده در رویکرد شناختی نمی باشد ؟
الف- حل مسئله
ب- شیوه یادآوری
ج- مفهوم سازی
د- تجارب فردی
8. بر اساس رویکرد روانکاوی آنچه از سطح هشیار به سطح ناهشیار ذهن ارائه می شود خود را :
الف- فقط به صورت مشکلات هیجانی و نشانه های بیماری روانی نشان می دهد .
ب- هم به صورت رفتارهای مورد پذیرش جامعه و هم برعکس آن نشان می دهد .
ج- به صورت رفتار منحصر به فرد و ویژه در افراد نشان می دهد .
د- هم به صورت رفتارهای منحصر به فرد و هم به صورت رفتارهای تعمیم یافته نشان می دهد .
9. کدامیک از رویکردهای زیر افراد را از بیرون نگاه نمی کنند ؟
الف- شناختی
ب- رفتاری
ج- روانکاوی
د- پدیدار شناختی
10. کدام رویکرد در روانشناختی ، روشهای علمی مر سوم را به تنهایی قادر به کشف پیچیدگی های رفتاری انسان نمی داند ؟
الف- زیست شناختی
ب- رفتاری
ج- پدیدار شناختی
د- شناختی
11. کدامیک از روشهای زیر هم در مطالعات توصیفی و هم در مطالعات همبستگی بکار می رود ؟
الف- مطالعه موردی
ب- زمینه یابی
ج- مشاهده طبیعی
د- مطالعات آزمایشی
12. اگر بخواهیم بدانیم که از بین دو کالا، خریداران کدام کالا را ترجیح می دهند ، از چه روشی استفاده می کنیم؟
الف- مطالعه زمینه یابی
ب- مطالعه موردی
ج- مشاهده طبیعی
د- مطالعات همبستگی
13. مقایسه «سوگیری» در زمینه یابی و مشاهده طبیعی چگونه است ؟
الف- در اولی سوگیری پاسخ دهندگان و در دومی سوگیری مشاهده کننده مطرح است .
ب- در اولی سوگیری مصاحبه کننده مطرح است و در دومی سوگیری مشاهده شونده .
ج- در اولی و دومی سوگیری محقق مطرح است .
د- در اولی سوگیری محقق مطرح است و در دومی سوگیری مطرح نیست .
14. چه رابط ای بین متغیرها در این جمله وجو دارد ؟ «هر چقدر کتابی کهنه تر باشد ، قیمت آن کاهش می یابد».
الف- همبستگی منفی
ب- همبستگی مثبت
ج- همبستگی صفر
د- همبستگی ندارد
15. «اثر دستکاری یک متغیردر متغیر دیگر مشاهده و اندازه گیری می شود.» در این جمله متغیر دومی چه نوع متغیری لست ؟
الف- مستقل
ب- وابسته
ج- کنترل شده
د- با این اطلاعات نمی توان پاسخ داد.
16. در مطالعات آزمایشی ، اگر گروه کنترل نتایج بهتری به دست بیاورند می گوییم :
الف- فرضیه ما اثبات شده
ب- فرضیه ما به مرحله قطعیت نرسیده است .
ج- فرضیه ما رد شده است .
د- فرضیه ما در مرز اثبات شدن است .
17. در بررسی های همبستگی ، صرفاً کدام گزینه مورد نظر می باشد ؟
الف- علی و معلولی
ب- اندازه گیری
ج-تحقیقات بنیادی
د- همزمانی
18. توجه به جنبه های عقلانی ، جسمانی ، هیجانی . اخلاقی در رشد نشانگر کدامیک از حوزه های اصلی در تحقیقات محض روانشناسی می باشد ؟
الف- شناختی
ب- رشدی
ج- اجتماعی
د- تفاوتهای فردی
19. کدامیک از روانشناسان تلاش دارند تا اصول ، قوانین و یافته های روانشناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهند ؟
الف- روانشناسان آموزشگاهی
ب- روانشناسان تربیتی
ج- روانشناسان بالینی
د- روانشناسان صنعتی
20. روانشناسان بالینی:
الف- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله رفتار درمانی آنها را درمان می کنند .
ب- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله دارو درمانی آنها را درمان می کنند.
ج – اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله روان درمانی آنها را درمان می کنند.
د – اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله شناخت درمانی آنها را درمان می کنند.